Deklaracja dostępności

Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej rok.rydzyna.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-03-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dokonano własnego audytu za pomocą narzędzi internetowych online. Większość podstron serwisu spełnia wymagania WCAG, niektóre treści mają niewłaściwy kontrast, a niektóre obrazki nie mają tekstu alternatywnego. Poprawki będą stopniowo dodawane do serwisu.

Deklarację sporządzono 2020-09-10

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Ważne zdjęcia i grafiki w serwisie mają w alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem poprzez: - wysłanie pisma/złożenia wniosku na adres: Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie, ul. Rynek 7 64-130 Rydzyna - wysłanie e-maila na adres: rok@rydzyna.pl - skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 65 5380-583/ 782-790-527 lub skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie ROK w godzinach urzędowania tj. poniedziałek  8:00 -16:00, wtorek - piątek 7:30 -15:30.

Dostępność architektoniczna obiektu

Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie znajduj się przy ul. Rynek 7, 64-130 Rydzyna. Do budynku ośrodka kultury prowadzą 2 wejścia, od ulicy Rynek oraz Wolności. Główne wejście, do którego prowadzą schody oraz tylne wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Biura ROK znajdują się na piętrze, do którego prowadzą schody. W budynku nie ma windy. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pod tym samym adresem znajduje się sala widowiskowa Rydzyńskiego Ośrodka Kultury w Rydzynie, do której prowadzi osobne wejście, dostosowane podczas wydarzeń dla osób niepełnosprawnych – montaż podjazdu.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Rydzyna znajduje się przy ulicy Rynek 17, 64-130 Rydzyna. Do budynku biblioteki prowadzi jedno wejście, które po zamontowaniu podjazdu dostosowane jest  dla osób niepełnosprawnych. Wypożyczalnia książek znajduje się na parterze. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku znajduje się  toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe pomieszczenia jak sala audiowizualna czy komputerowa znajdują się na piętrze, do którego prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Plik do pobrania