Regulamin Biblioteki Publicznej w Rydzynie

Regulamin korzystania z ROK Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Rydzyna w Rydzynie
przy ul. Rynek 17, 64-130 Rydzyna

Definicje: Biblioteka – Instytucja: ROK Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Rydzyna w Rydzynie

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. RYDZYŃSKI  OŚRODEK KULTURY BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY RYDZYNA W RYDZYNIE działa na podstawie:
Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2012r., poz.406), Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r., o bibliotekach (Dz.U. z 2012r., poz.642), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r.Nr 157, poz.1240 ze zm.), Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 marca 2012r. - akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
2. Do głównych zadań Rydzyńskiego Ośrodka Kultury należy:  tworzenie warunków dla rozwoju wszelkich form aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy i okolic oraz rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców. Zakresem działania ROK Biblioteki Publicznej MiGR jest wykonywanie zadań wynikających ze statutu Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych Biblioteki jest ogólnie dostępne i odbywa się według zasad określonych w niniejszym regulaminie. Biblioteka prowadzi komputerową rejestrację czytelników i wypożyczeń.
4. Do korzystania ze zbiorów bibliotecznych (wypożyczania) uprawnieni są czytelnicy, którzy dokonali uprzedniego zapisu w Bibliotece, po okazaniu karty bibliotecznej lub dokumentu potwierdzającego tożsamość.
5. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych w czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z biblioteki.
6. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę wykorzystywane są wyłącznie w sprawach związanych z wypożyczaniem i  egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz do celów statystycznych. Cel i sposób gromadzenia danych jest zgodny z przepisami: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenia o ochronie danych).

 § 2 ZASADY REJESTRACJI CZYTELNIKÓW I WARUNKI KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

1. W celu rejestracji i uzyskania karty bibliotecznej należy okazać aktualny dowód osobisty lub paszport oraz zobowiązać się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
2. Czytelnik jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu jego karty i jest zobowiązany do jej ochrony przed zagubieniem lub zniszczeniem. Zagubienie lub zniszczenie karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece.
3. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.
4. Czytelnik rejestrujący się w bibliotece, który chce założyć osobiste konto w katalogu biblioteki podaje adres e-mail lub zostaje mu wygenerowany login i hasło, na które później loguje się samodzielnie. Dostęp do swojego konta w wypożyczalni biblioteki daje mu możliwość rezerwowania i zamawiania książek oraz kontrolę wypożyczeń.
5. Na podany e-mail czytelnika przychodzą następujące powiadomienia:
- z przypomnieniem na 3 dni przed upływem terminu zwrotu,
- z ponagleniem w pierwszym dniu przetrzymania i cyklicznie co 7 dni,
- z informacją o możliwości odbioru zarezerwowanego egzemplarza,
- z informacją o realizacji zamówienia i możliwości odbioru zarezerwowanego egzemplarza dla pierwszej z oczekujących osób,
- z informacją o rezerwacji skasowanej przez pracownika,
- z wygenerowanym automatycznie hasłem do konta w katalogu on-line dla nowego czytelnika, jeśli podano adres e-mail w czasie pierwszej rejestracji,
- z hasłem do konta w katalogu on-line dla istniejącego czytelnika, jeśli wygenerowano hasło jednorazowe.
6. Czytelnicy mogą wypożyczyć maksymalnie:
- 5 woluminów  - na okres nie dłuższy niż 14 dni,
- 4 jednostki (tytuły) zbiorów audiowizualnych  - na okres nie dłuższy niż 30 dni,
- 2 tytuły czasopism (2 tygodniki, miesięczniki, kwartalniki) – na okres nie dłuższy niż 7 dni,
- dzienniki i tygodniki – udostępniane tylko na miejscu.
7. Czytelnik ma prawo sprawdzić stan swojego konta każdorazowo przy stanowisku bibliotekarza lub logując się do swojego konta w katalogu internetowym biblioteki.
8. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeżeli nie są zarezerwowane. Możliwe są maksymalnie 2 prolongaty.
9. Czytelnik ma możliwość zarezerwowania materiałów bibliotecznych aktualnie znajdujących się w bibliotece (maksymalnie 5 egzemplarzy - limit rezerwacji nie uwzględnia wypożyczonych). Może to uczynić podczas wizyty w Bibliotece, telefonicznie  lub drogą elektroniczną. Od momentu, kiedy te znajdą się na koncie czytelnika jako zarezerwowane, ma on obowiązek odebrać je w ciągu 7 dni.
Czytelnik ma możliwość zamówienia materiałów bibliotecznych aktualnie wypożyczonych podczas wizyty w bibliotece lub logując się na swoje konto.
10. Za przetrzymanie zbiorów ponad termin określony w §2 będą pobierane opłaty zgodnie z cennikiem. (zał. nr 1)
11. Jeżeli czytelnik mimo otrzymanych upomnień odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa. Koszty postępowania egzekucyjnego ponosi czytelnik, a Dyrektor Biblioteki może pozbawić czytelnika prawa korzystania ze zbiorów.

§ 3 USŁUGI DODATKOWE.

1.Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać mieszkańcy Gminy Rydzyna, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek lub stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczenia książek. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna. Książki można zamawiać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki pod numerami telefonów: 887-790-528. Zamówione książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Biblioteki raz w miesiącu – w ostatni piątek każdego miesiąca w godzinach od 11:00 do 15:00, jeśli wystąpi zapotrzebowanie. Dyrektor biblioteki w szczególnych przypadkach  może zmienić termin dostarczenia książek.
Przy zapisie Czytelnik powinien: okazać dokument potwierdzający tożsamość wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania. Z usługi „Książka na telefon” ze względów sanitarno-epidemiologicznych nie mogą skorzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.
2. Biblioteka prowadzi odpłatne usługi kserograficzne (zał. nr 1)
3. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów oraz wydawnictw informacyjnych.

 § 4 PRAWO KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ – POŁĄCZENIA INTERNETOWEGO

1. Z połączenia internetowego mogą korzystać wszystkie pełnoletnie osoby odwiedzające  Bibliotekę. Osoby nieletnie mogą korzystać z czytelni internetowej jeśli uprzednio zarejestrowały się w bibliotece jako czytelnicy.
2. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów dydaktycznych, naukowych, badawczych oraz do poszukiwań informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Zabrania się korzystania ze stron zawierających przemoc i elementy pornograficzne oraz z portali randkowych.
3. W czytelni internetowej obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z własnych gier komputerowych oraz pobierania różnego rodzaju, załączników i plików.
4. Korzystanie z Internetu  jest bezpłatne, natomiast  płatne są wydruki. Odpłatność za usługi określona jest w cennikach zatwierdzonych przez Dyrektora Biblioteki zał.nr 1.
5. Czas korzystania z połączenia internetowego wynosi maksymalnie 1 godzinę, jeżeli jednak nie ma innych osób chętnych do korzystania z połączenia, może ono trwać dłużej.
6. W tym samym czasie z jednego stanowiska komputerowego może korzystać tylko jedna osoba (w wyjątkowych przypadkach dwie osoby).
7. Osoby chcące skorzystać ze stanowisk internetowych zgłaszają się u dyżurującego bibliotekarza. Bibliotekarz ma obowiązek, po okazaniu przez czytelnika dokumentu potwierdzającego tożsamość, zapisać jego imię i nazwisko, adres i czas korzystania z połączenia. Czytelnik  potwierdza wpis własnoręcznym podpisem. Prowadzony jest wewnętrzny zeszyt odwiedzin osób korzystających z czytelni internetowej
8. Korzystający z komputerów i Internetu powinni posiadać podstawowe wiadomości z zakresu obsługi systemu operacyjnego WINDOWS oraz umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej i pakietu Microsoft Office. Bibliotekarz nie przeprowadza szkoleń w zakresie ww. zagadnień.
9. Po zakończeniu pracy korzystający z czytelni internetowej zobowiązany jest wylogować się ze wszystkich kont opuszczając stanowisko komputerowe. Biblioteka nie odpowiada za dane pozostawione na dysku twardym komputera oraz  za  dane osobowe pozostawione przez użytkowników.
10. Korzystający zobowiązany jest do poszanowania sprzętu komputerowego. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi, bez podejmowania prób naprawy.
11. Za uszkodzenie sprzętu komputerowego, odpowiada osoba korzystająca. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni, którzy są zobowiązani do zapłacenia odszkodowania w wysokości zależnej od stopnia uszkodzenia. W przypadku stwierdzonego przez Bibliotekę trwałego zniszczenia, odszkodowanie może wynosić 100% aktualnej wartości sprzętu.

 § 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW CZYTELNI INTERNETOWEJ

1.Użytkowi czytelni internetowej zabrania się:
a) Zmieniać ustawień: panela sterowania, drukarek, plików, folderów, przenosić i usuwać pliki i foldery systemowe
b) Instalować nielegalnego oprogramowania
c) Uruchamiać płyt, pen-driveów, dysków zewnętrznych
d) Dokonywać jakichkolwiek wydruków na urządzeniach drukujących bez zgody opiekuna
e) Samowolnie manipulować sprzętem, przełączać i odłączać klawiatur, monitorów, słuchawek, myszy itp.
f) Dokonywać jakichkolwiek prób naprawy
g) Przechowywać na serwerze plików z muzyką i filmami
h) Instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji systemu operacyjnego zainstalowanego na dysku komputera.
i) Przesyłania, udostępniania i korzystania z danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe (strony o treściach pornograficznych, rasistowskich, propagujące przemoc i inne).
j) Wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców.
k) Używania własnego oprogramowania; korzystanie z własnych nośników danych (np. pendrive, dysk zewnętrzny) możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody bibliotekarza dyżurującego.
l) Korzystania z komunikatorów internetowych oraz innych aplikacji mających wyłącznie rozrywkowy charakter – gry komputerowe (oprócz gier edukacyjnych), odtwarzanie filmów na dvd.
m) Korzystania z telefonów komórkowych.
2. Bibliotekarz ma prawo do monitorowania wykonywanych przez użytkownika czynności.

 § 6 KAUCJE

1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:
a) jeżeli czytelnik nie zarejestruje się w bibliotece jest tylko czytelnikiem tymczasowym – w kwocie aktualnej wartości wypożyczonej książki,
b) przy wypożyczaniu szczególnie cennej książki/ audiobooka – w kwocie jednokrotnej wartości wypożyczanej książki /audiobooka,
c) pobrana kaucja zostaje zwrócona czytelnikowi w momencie zaprzestania korzystania z usług biblioteki, po okazaniu dowodu wpłaty,
d) po upływie roku od zaprzestania korzystania z biblioteki, nieodebrana kaucja jest przejmowana jako dochód własny instytucji.

 § 7 POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK/ AUDIOBOOKÓW

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek/ audiobooków, powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki/ audiobooka odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala Dyrektor biblioteki. Za jego zgodą czytelnik może dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki/ audiobooka – inną, o nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki książkę/ audiobook.

 § 8 SKARGI I WNIOSKI

1. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Biblioteki można kierować na piśmie do Dyrektora Biblioteki
2. Dyrektor Biblioteki w ciągu dwóch tygodni od daty wpisu, opatrzonego imieniem i nazwiskiem oraz adresem czytelnika, udzieli odpowiedzi ustnej lub pisemnej.

 § 9 PORZĄDEK OGÓLNY

1. W  Bibliotece garderobę wierzchnią (płaszcze, kurtki, itp.) oraz parasole, teczki, duże torby, plecaki, itp. należy zostawić w wyznaczonym miejscu. Szatnia jest obowiązkowa i bezpłatna.
2. Do biblioteki nie należy przynosić wartościowych przedmiotów, za ich ewentualne zniszczenie lub zgubienie odpowiada ich właściciel.
3.Palenie tytoniu, e-papierosów, spożywanie posiłków i napoi na terenie całego obiektu jest niedozwolone. Zabrania się spożywania alkoholu.
4. Z usług Biblioteki nie mogą korzystać:
a) osoby, które nie uregulowały wszystkich należności wobec Biblioteki (zbiory biblioteczne, kary),
b) osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będące pod wpływem środków odurzających,
c) osoby, które swoim zachowaniem lub obecnością zakłócają korzystanie z Biblioteki innym czytelnikom lub dezorganizują pracę Biblioteki.

 § 10

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki na podstawie decyzji podjętej przez Dyrektora Biblioteki.