KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RYDZYŃSKI OŚRODEK KULTURY z siedzibą w Rydzynie ul.Rynek 7
  • inspektorem ochrony danych w Rydzyńskim Ośrodku Kultury jest pan Łukasz Taterka, e-mail: administratordanychrok@rydzyna.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań statutowych świadczonych przez nas usług w zakresie organizacji zajęć i przedsięwzięć kulturalnych oraz gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych na podstawie art.6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Placówki Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usługi.