1. Organizatorem konkursu jest Rydzyński Ośrodek Kultury.
  2. Celem konkursu jest wyłonienie imienia dla drzewa znajdującego się na zapleczu biblioteki.
  3. Zgłoszenia przyjmujemy do 11.08.2023 r. do godz. 15:00.
  4. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec gminy Rydzyna niezależnie od wieku.
  5. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać propozycję imienia oraz imię i nazwisko autora pomysłu na adres bibliotekarok@rydzyna.pl , w tytule wiadomości wpisując „Konkurs na imię drzewa”. Osoby nie posiadające maila mogą zgłosić osobiście w bibliotece, podając dodatkowo nr telefonu.
  6. Tylko wiadomości spełniające warunki, o których mowa w punkcie 5. będą dopuszczone do konkursu.
  7. Propozycje nadesłane po terminie, inną drogą lub nie zawierające wymienionych w punkcie 5. informacji nie będą brane pod uwagę.
  8. Po zakończeniu konkursu Komisja konkursowa dokona wyboru imienia spośród nadesłanych propozycji. Skład komisji konkursowej: Burmistrz Gminy Rydzyna, Dyrektor Rok oraz pracownice biblioteki.
  9. Autor zwycięskiego imienia zostanie poinformowany o wyborze oraz terminie wręczenia nagrody drogą mailową/smsem.
  10. Nagrodą w konkursie będzie karta upominkowa do Empiku.
  11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zgłoszenie udziału w konkursie jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby biorącej w nim udział oraz rodzica/opiekuna wysyłającego wiadomość w imieniu dziecka przez Rydzyński Ośrodek Kultury w związku z realizacją konkursu. Jednocześnie wyraża się zgodę na wykorzystanie wizerunku własnego lub dziecka przez Rydzyński Ośrodek Kultury do promocji działań związanych z realizacją projektu.